HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN VIỆT NAM Thông báo

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN VIỆT NAM Thông báo

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN VIỆT NAM Thông báo

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN VIỆT NAM Thông báo

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN VIỆT NAM Thông báo
HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN VIỆT NAM Thông báo
Video tiêu biểu
  • Robo Panasonic
  • Chuyên gia Nga cũng phải nể phục trình độ đóng tàu chiến của Việt Nam
  • Nhà máy sản xuất Que hàn Xuyên Á

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN VIỆT NAM Thông báo

 
 
 
TÔNG HỘI CƠ KHÍ VIỆT NAM                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Số Z.f/QĐ-THCK                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                       Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2018
QUYET ĐỊNH
Công nhận Ban châp hành 
Hội Khoa học kỹ thuật Hàn Việt Nam Khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023
ĐOÀN CHỦ TỊCH TỎNG HỘI CƠ KHÍ VIỆT NAM
Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, cho phép chuyên Hội KHKT Cơ khí Việt Nam thành Tổng hội Cơ khí Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ của Tổng hội Cơ khí Việt Nam theo Quyết định phê duyệt số 80/QĐ-BNV ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ Văn bản ngày 30 tháng 5 năm 2018 về việc đề nghị chuẩn y Ban chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Khoa học kỹ thuật hàn Việt Nam;
Theo đề nghị của các ông Trưởng Ban Tổ chức và Tổng thư ký Tổng hội Cơ khí Việt Nam.
QUYÉT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận Ban chấp hành của Hội Khoa học kỹ thuật hàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 42 Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo;
Điều 2. Công nhận: Ông Lê Thu Quý là Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Hàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023;
Điều 3. Các ô ông Tổng thư ký, Trưởng Ban Tổ chức Tổng hội Cơ khí Việt Nam; Hội Khoa học kỹ thuật Hàn Việt Nam, Ông Lê Thu Quý và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                           TM. ĐCT TỒNG HỘI CƠ KHÍ VIỆT NAM
Như điêu 3,                                                                                              Chủ tịch
 - Lưu: VPTH.                                                                                             Đã ký
                                                                                                         Đỗ Hữu  Hào
  
 
DANH SÁCH BAN CHÁP HÀNH CỦA HỘI KHKT HÀN VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số của Đoàn Chủ tịch Tông hội Cơ khí Việt Nam)
NHIỆM KỲ 2018 - 2023 ⁄QĐÐ-THCK ngày    tháng     năm 2018
 
Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ trong VWS
1 Lê Thu Quý Phòng TNTĐQGia Chủ tịch
2 Nguyễn Ngọc Hoa Hội KHKT Hàn  VN P. Chủ tịch kiêm TTký
3 Bùi văn Hạnh Hội KHKT Hàn  VN P. Chủ tịch
4 Lê Quốc Khánh Hội KHKT Hàn  VN P. Chủ tịch
5 Phan Miêng Hội KHKT Hàn  VN P. Chủ tịch
6 Đào Quang Kế Hội KHKT Hàn  VN UVTV, Trưởng Ban Kiểm tra
7 Lê Huy Cẩm Hội KHKT Hàn  VN UV thường vụ
8 Nguyễn Xuân Hải Hội KHKT Hàn  VN UV thường vụ
9 Lê Thanh Vinh Hội KHKT Hàn  VN UV thường vụ
10 Dương Tuấn Anh Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
11 Trần Tuấn Anh Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
12 Lê đức Thụ Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
13 Vũ Văn Ba Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
14 Dương Thanh Bình Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
15 Bùi Mạnh Cường Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
16 Hoàng Văn Châu Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
17 Lê Anh Chiến Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
18 Nguyễn Bá Dũng Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
19 Vũ Văn  Duy Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
20 Nguyễn Minh Đức Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
21 Nguyễn Thúc Hà Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
22 Nguyễn Quang  Huy Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
23 Trịnh Văn Hải Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
24 Nguyễn Tuấn Hiếu Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
25 Đăng  Hiệu Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
26 Hà Minh Hùng Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
27 . Hà Minh  Hưng Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
28 Phạm  Xuân Hưng Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
29 Trịnh Duy Long Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
30 Ngô Hữu Mạnh Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
31 Trần Viết Phú Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
32 Nguyễn Trung Phước Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
33 Vũ Ngọc Pi Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
34 Phạm Văn Toàn Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
35 Vũ Đình Toại Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
36 Hoàng Tùng Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
37 Lê Khánh Tường Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
38 Nguyễn Văn Thành Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
39 Nguyễn Đức Thắng Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
40 Hoàng Minh Thuận Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
41 Lục Vân Thương Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
42 Vũ  Ngọc thương Hội KHKT Hàn  VN UV BCH
 

 

Tin tức khác