Văn kiện

Văn kiện

Văn kiện

Văn kiện

Văn kiện
Văn kiện
Video tiêu biểu
 • Robo Panasonic
 • Chuyên gia Nga cũng phải nể phục trình độ đóng tàu chiến của Việt Nam
 • Nhà máy sản xuất Que hàn Xuyên Á

Văn kiện

HỘI KHKT HÀN VIỆT NAM
PHÂN HỘI KHKT HÀN TP. HCM

-----------x0x---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập  -  Tự do – Hạnh phúc

----------------x0x----------------
  Tp. Hồ Chí minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017
   
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CỦA PHÂN HỘI KHKT HÀN TP. HỒ CHÍ MINH
( 2017 – 2021)

A.      Cơ sở để xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2021
A1.         Tình hình và thực trạng sản xuất kinh doanh, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực Hàn cũng như các hoạt động KHKT, giao lưu hợp tác, liên kết của các đơn vị, cơ sở trong lĩnh vực Hàn và liên quan đến ngành Hàn tại tp. HCM trong nhiều năm qua đã đặt ra nhiệm vụ cho Phân Hội KHKT Hàn tp. HCM (sau đây viết tắt là HWS).  HWS sẽ tập hợp lực lượng và đề ra nội dung hoạt động nhằm tạo động lực cho sự Phát triển của ngành Hàn tại tp. HCM  trong giai đoạn 2017 – 2021.
A2. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực, phạm vi hoạt động, cũng như quyền hạn, nhiệm vụ của Hội KHKT hàn Việt Nam đã được ghi trong Điều lệ VWS, và điều lệ tổ chức và hoạt động của HWS cùng với Thực trạng ngành Hàn Tại tp. HCM là cơ sở để xác định  phương hương hoạt động của  HWS trong nhiệm kỳ 2017 – 2021.  
B.      Những trọng tâm hoạt động của Phân Hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2021
B.I.    Xây dựng tổ chức và phát triển HWS
 1. Củng cố tổ chức Phân Hội:
  1. Phát triển các chi  Hội tại các cơ sở Đào tạo cũng như trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuyên ngành hàn và liên quan đến Hàn. {cơ cấu tổ chức, trụ sở, tài khoản, con dấu, đơn vị pháp nhân trực thuộc, danh sách nhân sự của bộ máy, xây dựng cơ chế hoạt động của từng chi Hội, Làm thủ tục tư cách pháp nhân để xin khắc con dấu cho Phân hội,  Xây dựng quy chế tài chính của Phân hội, mở website của Phân hội, đăng ký ấn bản chuyên môn (ví dụ Nội san….) của Phân Hội}.
  2. Đối với các Chi hội: đăng ký các Chi hội, hướng dẫn và hỗ trợ cho các Chi hội hoạt động đúng tôn chỉ và mục đích.
  3. Kết nạp thêm Hội viên mới,
  4. Thu Hội phí của Hội viên, Lập danh sách  Hội viên trình và đề nghị Hội VWS Cấp thẻ Hội viên.
B.II. Phổ biến và trao đổi thông tin về hàn
 1. Các kênh phổ biến thông tin của Hội: Website: www.hoihanvietnam.org và , www.hws.com.vn được đăng các tin tức hoạt động của Phân hội, thông tin và diễn đàn kỹ thuật hàn, Thông tin hoạt động của các tổ chức, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, các nhà Khoa học Kỹ thuật, CNKT … và động viên các hội viên tập thể và cá nhân viết các bài báo khoa học, kết quả nghiên cứu, xản xuất … về ngành hàn đăng lên tạp chí Cơ khí và các tạp chí khác (khi hội chưa có tạp chí riêng).
 2. Tổ chức các Hội nghị, hội thảo chuyên đề về kỹ thuật hàn, công nghệ, thiết bị, vật liệu hàn, kết quả nghiên cứu, thông tin KHCN mới, tin tức mới về đào tạo, tuyển dụng nhân lực Hàn, các tin tức mới khác về Hàn…
 3. Tổ chức cho Hội viên giao lưu với nhau hoặc với các đối tác ngoài nước (tham quan, khảo sát) hoặc mời các đối tác nước ngoài sang Việt Nam giao lưu với các Hội viên.
 4. Chủ trì phối hợp hoặc trực tiếp (nếu có điều kiện) tổ chức các cuộc thi tay nghề trong tp. HCM.
 5. Quan tâm, mở rộng giao lưu, để có thể hợp tác với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài (Mỹ, Nhật  Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…) hoạt động trong lĩnh vực Hàn hoặc liên quan đến Hàn.
B.III.          Tham gia với VWS trong công tác Chuẩn hóa nhân lực hàn theo chuẩn của Viện hàn Thế giới ( IIW ), của AWS, ….
 1.    Tìm hiểu những vấn đề  liên quan đến chuẩn hóa nhân lực hàn theo IIW
 2.    Tiếp cận với  những quy định hiện có của VWS về chuẩn hóa nhân lực hàn.
 3.     Xây dựng  dư thảo những yêu cầu cơ bản về chuẩn hóa đội ngũ nhân lực hàn trong một số cơ sở SXCN lớn ở tp. HCM.
 4. Phối hợp với các cơ sở đào tạo  để xây dựng các trung tâm đánh giá đánh giá thợ hàn đạt chuẩn quốc tế (AWS, ….)
B.IV.          Nghiên cứu và tiêu chuẩn hóa
1.  Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ... tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hàn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất và sản phẩm hàn.
 1. Phân hội tiếp nhận và giới thiệu thông tin từ các Hội viên đến với các Hội viên khác thông qua các kênh thông tin của Phân hội:
- Những công nghệ mới, tiên tiến đang ứng dụng tại doanh nghiệp.
- Nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.
 1. HWS làm cầu nối thông tin, giới thiệu cho Hội viên là các doanh nghiệp tiến hành liên kết, hợp tác nghiên cứu đổi mới với Hội viên là các đơn vị đào tạo (các trường, viện nghiên cứu).
 2. Phân Hội thu thập và  giới thiệu (trong phạm vi Phân Hội và với bên ngoài) những thành quả mới về sản xuất, kinh doanh, và nghiên cứu KHCN của các cơ sở  Chi hội và Hội viên.
 3. Khuyến khích các Hội viên tham gia công tác tiêu chuẩn hóa về hàn
 4. Khi có điều kiện, Phân Hội tổ chức các hội nghị, Hội thảo cho Hội viên là doanh nghiệp thảo luận về lợi ích và cách thức xây dựng các quy định nội bộ, hệ thống quản lý chất lượng sản xuất hàn theo TCVN 7506:2005. Tiêu chuẩn hóa đối với hệ thống quản lý chất lượng sản xuất hàn theo ISO 3834:2005 (tức là TCVN 7506:2005):
B.V.  Công tác đào tạo:
1.  Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho hệ công nhân, kỹ sư, giám sát viên … theo tiêu chuẩn tiên tiến (AWS, JIS, DIN…)
2.  Tổ chức các khóa đào tạo (bổ túc, đào tạo mới) công nhân kỹ thuật hàn…. Tham gia đào tạo kỹ sư hàn, giám sát viên hàn và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế (theo nhu cầu các cơ quan xí nghiệp hoặc cá nhân).
4.   Liên danh, liên kết với các trung tâm đào tạo, các trường Cao dẳng, Đại học trong và ngoài nước để mở các khóa đào tạo tại TP.HCM.
5.  Tham gia các hội thảo và viết báo KHCN hàn cho các báo trong nước và quốc tế
6.  Xây dựng trang Website của Phân hội (www.hws.com.vn) để đẩy mạnh hoạt động theo tiêu chí của Phân hội.
B.VI. Quan hệ  với các Hội, phân Hội KHKT khác ở  trong nươc và quốc tế
     1.   Coi trọng việc hợp tác và tham gia hội nghị, hội thảo KHCN của các hội, phân hội khác (trong và ngoài TP. HCM), nhằm giao lưu, học hỏi và hợp tác.
2. Tham gia với VWS để Phát triển quan hệ với Liên đoàn Hàn châu Á (AWF) và các hội hàn của các nước trong khối ASEAN, AWS …..
3.  Mời tổ chức, cá nhân chuyên ngành hàn của các nước tham gia với Phân hội trong lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ, hội thảo và các công việc liên quan khác. 
                                                        BAN CHẤP HÀNH  HWS

 

Tin tức khác