Điều lệ

Điều lệ

Điều lệ

Điều lệ

Điều lệ
Điều lệ
Video tiêu biểu
 • SỰ KIỆN WELTECH SG2022 (WT.SG22)
 • HTV9 - TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP
 • sumcom
 • ĐẠI HỘI HỘI KỸ THUẬT HÀN TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ I (2020 -2025)
 • Siêu tiết kiệm nhờ sử dụng que hàn hai ly mà nhiều chủ Doanh nghiệp chưa biết

Điều lệ

 
HỘI KHKT HÀN VIỆTNAM
HAWEL

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
--------------x0x--------------

ĐIỀU LỆ
PHÂN HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN
TP. HỒ CHÍ MINH  ( HAWEL )

 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: Phân Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn TP. Hồ Chí Minh
2. Tên tiếng nước ngoài: HoChíMinh City Welding Society   
3. Tên viết tắt (bằng tiếng Anh): HAWEL
4. Biểu tượng (có biểu tượng):
 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội KHKT Hàn TP Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là HAWEL) là một tổ chức khoa học kỹ thuật xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước làm công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, kinh doanh, đào tạo và quản lý trong lĩnh vực Hàn hoặc có liên quan đến ngành Hàn, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, nâng cao trình độ Khoa học Kỹ thuật của ngành Hàn, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 
 
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÂN HỘI

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Phân Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Trụ sở của HAWEL đặt tại TP. Hồ Chí Minh.
Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên phạm vi TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, trong lĩnh vực Hàn hoặc liên quan đến Hàn.
2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn ViêtNam (VWS), của UBND TP. HCM và các cơ quan trực thuộc UBND TP.  có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của HAWEL theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ.
 
Chương II
QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ
Điều 6. Quyền hạn
Phân Hội KHKT Hàn TP. HCM có quyền hạn:
 1. Tuyên truyền mục đích của HAWEL.
Tập hợp những tổ chức, những doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và những cá  nhân làm công tác trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh và quản lý về ngành Hàn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau tạo điều kiện để mọi thành viên phát triển năng lực của mình, động viên tinh thần tích cực và khả năng sáng tạo của hội viên, để thúc đẩy ngành Hàn TP. HCM phát triển, đưa nhanh các tiến độ Khoa học kỹ thuật Hàn phục vụ sản xuất và đời sống.
Tổ chức, phổ biến, trao đổi các thông tin, chuyên môn nghiệp vụ Khoa học kỹ thuật ngành Hàn và đào tạo và tham gia chuẩn hóa nguồn nhân lực ngành Hàn cho Thành phố và các khu vực lân cận
2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phân Hội.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của HAWEL, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển HAWEL và lĩnh vực HAWEL hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của HAWEL 7. Thành lập pháp nhân thuộc HAWEL theo quy định của pháp luật.
8. Được gây quỹ HAWEL trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.
10. Được tham gia, hợp tác hoạt động KHKT trong lĩnh vực Hàn với các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật  (khi đã báo cáo và đã được  cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực HAWEL hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập HAWEL cho phép bằng văn bản về việc tham gia hợp tác quốc tế)
Điều 7. Nhiệm vụ
1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của HAWEL. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ HAWEL đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của HAWEL để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của HAWEL; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của HAWEL nhằm tham gia phát triển lĩnh vực KHKT Hàn phục vụ sản xuất kinh doanh và đào tạo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của HAWEL 4. Đại diện cho hội viên tham gia kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương chính sáchliên quan đến lĩnh vực KH & KT Hàn, sản xuát, kinh doanh Hàn và liên quan đến Hàn; tư vấn, giám định, phản biện khoa học kỹ thuật và kinh tế về ngành Hàn cho các cơ quan chức năng của Thành Phố;
                  Tham gia soạn thảo và phổ biến các quy phạm, quy định, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước về ngành Hàn.Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các phương pháp tiên tiến trong nước và thế giới về Hàn vào các công trình, dự án, nhà máy, các phương tiện giao thông vận tải, các sản phẩm, thiết bị kỹ thuật vv …. trong hoạt động kinh tế xã hội đồng thời quan tâm tới việc bảo vệ môi trường.
Quan hệ với các các tổ chức, cá nhân, Hội khoa học kỹ thuật khác ở trong nước và các Hội cùng ngành của Việt kiều để đúc rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm hoạt động Khoa học kỹ thuật về ngành Hàn trong phạm vi Pháp luật cho phép.
5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ HAWEL theo quy định của pháp luật.
6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội. Tham gia xây dựng và tuyên truyền, đào tạo quy tắc đạo đức nghề Hàn cho hội viên đặc biệt là kỹ thuật viên Hàn.
7. Thực hiện nguyên tắc công khai tài chính của Hội, Xây dựng quy chế thu chi, Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của HAWEL theo đúng quy định của pháp luật.
8 Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 
Chương III
HỘI VIÊN
 
Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên.
8.1.  Hội viên của HAWEL gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.
1.  Hội viên chính thức
 Công dân, tổ chức Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí- Hàn, hoặc liên quan đến ngành hàn, tán thành điều lệ hội của HAWEL tự nguyện gia nhập hội, có đủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định của điều lệ hội có thể trở thành hội viên chính thức của hội.
Thẩm quyền và thủ tục kết nạp hội viên do điều lệ hội quy định.
8.1.2. Hội viên liên kết.
            Các doanh nghiệp liên danh và các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động tại Việt nam có đóng góp cho sự phát triển của HAWEL tán thành điều lệ của Hội thì sẽ được HAWEL xem xét công nhận là hội viên liên kết.
Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của HAWEL trừ quyền biểu quyết các vấn đề của HAWEL và không được bâu cử và ứng cử vào ban lãnh đạo, Ban kiểm tra.
8.1.3. Hội viên danh dự.
Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của HAWEL, tán thành điều lệ của HAWEL, tự nguyện xin vào, được Hội công nhận là Hội viên Danh dự.
            8.2.Tiêu chuẩn hội viên chính thức.
            1. Thỏa mãn khoản 8.1.1 của điều 8.của điều lệ này.
            2. Thực hiện nghiêm chỉnh 5 nghĩa vụ của điều 10 trong điều lệ. 
Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được HAWEL bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Được HAWEL giúp đỡ về vật chất, tinh thần, bồi dưỡng kiến thức về khoa học kỹ thuật, được giúp đỡ thực hiện hoặc giới thiệu vào ứng dụng sản xuất những sáng kiến, cải tiến, phát minh hoặc những công trình nghiên cứu của mình theo khả năng của HAWEL, được HAWEL giúp đỡ trong việc đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền tác giả, xin cấp chứng nhận các công trình khoa học, tạo điều kiện mở rộng và nâng cao trình độ và sản xuất kinh doanh.
3. Được HAWEL cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do HAWEL tổ chức.
4. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của HAWEL theo quy định của HAWEL; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của HAWEL.
5. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra HAWEL theo quy định của HAWEL.
6. Được giới thiệu hội viên mới.
7. Được khen thưởng theo quy định của HAWEL.
8. Được cấp thẻ hội viên (nếu có).
9. Được ra khỏi HAWEL khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
10. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của HAWEL và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra HAWEL 
Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của HAWEL đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng HAWEL phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của HAWEL, không được nhân danh HAWEL trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo HAWEL phân công bằng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của HAWEL.
5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của HAWEL. 
Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội
 1. Công dân, tổ chức việt nam muốn xin gia nhập HAWEL phải tự nguyện làm đơn gửi Ban chấp hành.
 2. Hội viên muốn ra khỏi HAWEL  phải tự nguyện làm đơn xin ra khỏi HAWEL
 3. BCH HAWEL có trách nhiệm xem xét ra quyết định kết nạp hội viên mới , (hoặc cho ra  khỏi HAWEL đối với Hội viên muốn ra khỏi HAWEL).  
Chương IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
 
Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội. HAWEL có thể tổ chức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu.
2. Ban Chấp hành  HAWEL do đại hội toàn thể bầu ra
3. Ban Thường vụ (viết tắt là HAWEL).
HAWEL Do BCH HAWEL bàu ra
4. Ban Kiểm tra (viết tắt là HAWEL)
HAWEL do BCH HAWEL bàu ra
5. Hội có các Ban chuyên môm:
+Ban Hội viên và Doanh nghiệp;
+Ban dự án và các đề tài các cấp;
+Ban Đào tạo chuẩn hóa nhân lực hàn;
+Ban Thông tin và phổ biến KHCN mới;
+Ban Tài chính. 
6. Các tổ chức thuộc HAWEL. HAWEL có các chi hội trực thuộc. 
Điều 13. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức  5 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.
2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.
3. Nhiệm vụ của Đại hội:
a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể HAWEL (nếu có);
c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của HAWEL d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
đ) Các nội dung khác (nếu có);
e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;
b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.
Điều 14. Ban Chấp hành HAWEL
1. Ban Chấp Hành do Đại hội bầu trong số các hội viên chính thức của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:
a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ HAWEL, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;
b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;
c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của HAWEL;
d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của HAWEL. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của HAWEL; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ phù hợp với quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật;
đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 30% so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 4 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 50% tổng số ủy viên Ban Chấp hành;
c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 2/3 ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;
d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 50% tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch.
Điều 15. Ban Thường vụ Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thuờng vụ:
a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;
b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;
c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc HAWEL theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc HAWEL
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:
a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
b) Ban Thường vụ mỗi tháng họp 1 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên 50%  tổng số ủy viên Ban Thường vụ;
c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 50% ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;
d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 50% tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.
 
Điều 16. Phân hội và chi Hội.
 1. Các vùng địa lý,  các cơ quan nghiên cứu khoa học, trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề, cơ quan quản lý Nhà nước, một hoặc một nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh, có thể thành lập các Phân hội hoặc Chi hội trực thuộc Hội.
 2. Phân hội, Chi hội có nhiệm kỳ công tác là 5 năm. Trong trường hợp khi phân hội hoặc chi hội mới thành lập và hoạt động được một thời gian ngắn, chưa đủ 5 năm, mà đã đến kỳ Đại hội của Hội cấp trên thì phân hội hoặc chi hội đó cũng phải tổ chức Đại hội theo yêu cầu (bằng văn bản) cụ thể của BCH Hội. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Phân hội, Chi hội là Đại hội đại biểu hay Đại hội toàn thể hội viên. Đại hội bất thường có thể được triệu tập do yêu cầu của hơn 2/3 ủy viên Ban chấp hành hoặc của hơn 2/3 số hội viên yêu cầu.
 3. Đại hội của Phân hội, Chi hội có nhiệm vụ và quyền hạn:
 • Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Phân hội, Chi hội.
 • Quyết định chương trình, nhiệm vụ, phương hướng công tác.
 • Bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Phân hội, Chi hội, cử đại biểu đi tham dự Đại hội cấp trên và giới thiệu người vào Ban chấp hành cấp trên.
4. Ban chấp hành Phân hội bầu ra Ban thường vụ gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký và một số ủy viên. Ban chấp hành Chi hội cử ra Chi hội trưởng, Chi hội phó, Thư ký và một số ủy viên thường vụ nếu cần.
Trong nhiệm kỳ do yêu cầu công tác có thể đề nghị bổ sung, thay đổi cán bộ của Chi hội.
Ban chấp hành Chi hội 6 tháng họp 1 lần.
5. Ban chấp hành Phân hội, Chi hội có nhiệm vụ:
 • Thi hành nghị quyết của Đại hội, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên
 • Tổ chức lãnh đạo các hoạt động của  Chi hội
 • Tuyên truyền phát triển hội viên mới
 • Thu hội phí cho HAWEL.  
Điều 17. Ban Kiểm tra Hội
1. Ban Kiểm tra HAWEL gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của HAWEL trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc HAWEL, hội viên;
b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến HAWEL.
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ.
 
Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
1. Chủ tịch là đại diện pháp nhân của HAWEL trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của HAWEL. Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành  Tiêu chuẩn Chủ tịch do Ban Chấp hành HAWEL quy định.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của HAWEL, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về mọi hoạt động của HAWEL Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của HAWEL theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ .
c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;
d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của HAWEL;
đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch.
3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch  do Ban Chấp hành  quy định.
Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành công tác của HAWEL theo sự phân công của Chủ tịch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch  và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch  phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật.
Điều 19.  Thư ký và Văn phòng hội
19.1. Thư ký
 1. Thư ký là người điều hành, giải quyết trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hội do Chủ tịch Hôi phân công, Xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng HAWEL, quy chế quản lý tài chính, quản lý và sử dụng tài sản của Hội trình chủ tịch và Ban chấp hành  phê duyệt.
 2. Giúp chủ tịch định hướng báo cáo cho Ban thường vụ và Ban chấp hành về các hoạt động của HAWEL.
 3. Giúp chủ tịch lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương.
 4. Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về Hội viên và các tổ chức trực thuộc HAWEL.
 5. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và trước pháp luật về các họat động của Văn phòng HAWEL.
19.2. Văn phòng hội
 1. Văn phòng HAWEL được tổ chức theo quy chế do thư ký trình Chủ tịch và Ban Thường vụ phê duyệt.
 2. Các nhân viên của Văn phòng HAWEL được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn, hoặc là cán bộ biệt phái từ các tổ chức trực thuộc HAWEL.
 3.  Kinh phí hoạt động của Văn phòng do Tổng thư ký dự trù trình Ban Thường vụ phê duyệt.
 
Chương V
CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ
 
Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội
Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể HAWEL thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.
 
Chương VI
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
 
Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính của HAWEL:
a) Nguồn thu của HAWEL:
- Lệ phí gia nhập HAWEL, hội phí hàng năm của hội viên;
- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;
- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân (là hội viên hoặc không phải là hội viên) trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);
- Các khoản thu hợp pháp khác;
b) Các khoản chi của HAWEL:
- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của HAWEL;
- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại HAWEL theo quy định của Ban Chấp hành HAWEL phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.
2. Tài sản của HAWEL: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của HAWEL được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).
 
Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của HAWEL
1. Tài chính, tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của HAWEL.
2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của HAWEL đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của HAWEL.
 
Chương VII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 
Điều 23. Khen thưởng
1. Tổ chức, đơn vị thuộc HAWEL, hội viên có thành tích xuất sắc được HAWEL khen thưởng hoặc được HAWEL đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ HAWEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
3. Đối với những Hội viên (là cán bộ, công nhân viên chức trong các tổ chức : Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh doanh sản suất, Đào tạo, nghiên cứu KHKT….), trong quá trình hoạt động ở HAWEL có thành tích xuất sắc, thì HAWEL (cụ thể lá BCH HAWEL có văn bản đề nghị các cơ quan quản lý trực tiếp hội viên đó xem xét khen thưởng xứng đáng.
 
Điều 24. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị thuộc HAWEL hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của HAWEL thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: từ khiển trách đến khai trừ ra khỏi HAWEL
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ HAWEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
 
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Chỉ có Đại hội Phân Hội KHKT Hàn TP. HCM mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HAWEL phải được 2/3  số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành, và phải được UBND TP. HCM phê duyệt thì nội dung sửa đổi, bổ sung mới có hiệu lực.
Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội KHKT Hàn TP. HCM gồm 8 Chương, 26  Điều đã được Đại hội HAWEL thông qua ngày ... tháng ... năm ... tại ... và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của ...
2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành HAWEL có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.
 
TP. HCMgày 05 tháng 01 2018
 Người soạn thảo  Phan Miêng
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên 
 
          

 
                                                                 
                                                                                       
 

Tin tức khác